HÅLLBARHET OCH KVALITET

Projektlaget arbetar för att vår verksamhet ska vara sund, säker och genomsyras av hållbarhet. Utifrån Agenda 2030 har vi definierat de områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad:

 • Bidra till ökad social hållbarhet genom att bygga inkluderande, trygga och attraktiva samhällen och städer. Detta mål innefattar också att vi bedriver en verksamhet som är inkluderande och trygg för både kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter.


 • Bygga energieffektivt och klimatsmart inom både nyproduktion och renovering för att uppnå klimatneutralitet 2045. Byggbranschen har en stor klimatpåverkan både under fastighetens byggnation och dess drift. Genom medvetna hållbara val gällande material, transporter och energiförsörjning kan klimatpåverkan minskas betydligt.


 • Bidra till ekonomisk och social hållbarhet genom sunda affärer och konkurrens på schyssta villkor. Byggbranschen har idag omfattande utmaningar med att arbetskraft utsätt för orimliga villkor och detta arbeta Projektlaget aktivt med att förebygga genom bland annat våra inköp av material och leverantörer samt arbetsvillkor för medarbetare. 

  Projektlaget är medlem i Byggföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. För att bli medlem så måste man bland annat tillämpa byggbranschens uppförandekod, rådande kollektivavtal, obligatoriska kurser och utbildningar i sund konkurrens, arbetsmiljö och säkerhet. Läs gärna mer på www.schysstabyggare.se


  Projektlagets förhållningssätt till klimat, miljö och energi

  I dagens miljö- och klimatutsatta samhälle är det självklarhet för Projektlaget att bidra med sin kunskap för att bygga hållbara fastigheter med låg energianvändning, låg miljöbelastning och hög kvalitet.
  Allt som vi planerar och genomför ska vara hållbart och långsiktigt utformat för att skapa goda förutsättningar för framtida generationer.

  Projektlaget har stor vana att arbeta enligt Sweden Green Building Councils standard för miljöbyggnader. 

  Projektlagets förhållningssätt till kvalitet

  På Projektlaget uppnås ett gott kvalitetsarbete genom delaktighet och engagemang hos samtliga involverade i hela kedjan. Projektlagets affärsidé är att kunden tillsammans med Projektlaget, leverantörer och entreprenörer skapar en helhet där man tar vara på hela lagets kompetens och engagemang.

  Projektlaget har valt att arbeta enligt BKMA Certifiering som är processorienterad verksamhetsledning.

  BKMA är ett verksamhetsledningssystem som är speciellt utvecklat för Byggföretagens medlemmar och fullt ut anpassat för de speciella behov som finns för både små och stora företag som är verksamma i byggbranschen.

  Utgångspunkten för BKMA Certifierings ledningssystem är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt AFS 2001:1.

  ISO 9001 är en internationell standard för kvalitet

  ISO 14001 är en internationell standard för miljö

  ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö

  AFS 2001:1 är arbetsmiljöverkets författningssamling över systematiskt arbetsmiljöarbete

  Projektlagets förhållningssätt till arbetsmiljö

  På Projektlaget ska alla medarbetare och underleverantörer arbeta i en säker och trygg arbetsmiljö. Detta uppnår vi genom att arbeta systematiskt med att identifiera arbetsplatsens hälso- och arbetsmiljörisker, bearbeta dessa och sätta in riskreducerande åtgärder. Samtliga underentreprenörer ska medverka med egna riskbedömningar med riskreducerande åtgärder.

  Projektlaget lägger även stor vikt på att arbeta förebyggande med den psykosociala arbetsmiljön genom att aktivt arbeta med både individen och gruppens utveckling.