- Livet på Krukmakaregatan -

Markanvisningstävling gällande Röda husen i Lidköping

Förslaget "Livet på Krukmakaregatan" är framtaget med stort engagemang och omsorg för historiska Lidköping. 

Juryns fina ord från prekvalificeringen glädjer och värmer: 

"Förslaget redovisar en god detaljeringsgrad och rikedom med hög arkitektonisk ambition. Volymskala, bebyggelsens placeringar, utemiljön, funktion samt estetik är analyserat och väl genomtänkt med förankring i platsen och staden.


Förslaget som bedöms ta avstamp i kulturmiljön respekterar de röda husen och riksintressets värden på ett smakfullt sätt genom den nya bebyggelsens välproportionerliga volymer, variation, småskalighet, tydliggörande av kvartersstruktur och de historiska gränserna. Bland annat tydliggörs det gamla stadsdiket genom en dagvattenränna genom kvarteret. Innergården har en småskalig struktur och är väl integrerad i förslaget och omsorgsfullt beskri- ven. Dessutom visas en integrering med den allmänna platsen vilket skapar en helhet för projektet. "


Förslaget är framtaget tillsammans med LINK Arkitektur MARELD landskapsarkitekter AB och byggnadsantikvarie Antiquum.